Almindelige betingelser for HICO CARSERVICE A/S’ abonnementer

1. Generelt
a. Det fremgår af den enkelte abonnementsaftale, hvilke ydelser der er inkluderet.
b. Et abonnement hos HICO CARSERVICE A/S er ikke en service-, vedligeholdelses- eller reparationsaftale (”All-In” undtaget).
c. Et abonnement hos HICO CARSERVICE A/S er en teknisk, operationel og professionel funktion med det formål at
supportere brug og ejerskab af kundens bil, støtte kunden ved teknisk behov og akut breakdown, tilbyde rabataftaler samt udføre de opgaver, der er oplyst i det enkelte abonnement.
d. Abonnementet er først gældende, når første betaling har fundet sted.
e. Abonnementet er først gældende, når den enkelte bilmodel/type er accepteret af HICO CARSERVICE A/S (”Check” og ”Scoop” undtaget).
f. Alle serviceeftersyn, reparationer, skader, inkl. påfyldning af væsker mv., opnår bedst værdi ved at være koordineret med HICO CARSERVICE A/S.
g. Kunden skal sikre, at al service og eventuelle tekniske kampagner (fra bilens producent) i aftaleperioden udføres rettidigt.
h. Kunden opnår størst værdi ved at kontakte HICO CARSERVICE A/S ved alle uheld/breakdown, straks skaden konstateres.
i. Ved eventuelle tiltag i forbindelse med bilen skal HICO CARSERVICE A/S informeres, uanset hvilke tiltag der er tale om, for at sikre optimal drift og support af bilen.
j. HICO CARSERVICE A/S har bilens data i deres database, der fungerer som logbog på bilen. Kunden kan få slettet logbogen ved at rette henvendelse til HICO CARSERVICE A/S. Ved ophør af abonnementet slettes logbogen automatisk efter 30 dage eller ifølge kundens instruks.
k. Det er kundens ansvar, at de oplyste data er korrekte.
l. Al service, reparation, vedligeholdelse, bilpleje, skadesarbejde, dæk/dækhotel, opmagasinering af biler og andet i denne aftale udføres af HICO CARSERVICE A/S. HICO CARSERVICE A/S kan ud fra en geografisk vurdering, begrænsede ressourcer eller andet lade opgaven udføre af en af HICO CARSERVICE A/S’ udvalgte partnere.

2. Gyldighedsperiode
a. Aftaleperioden er gældende, fra det tidspunkt bilen er accepteret i HICO CARSERVICE A/S’ systemer og første betaling er modtaget.
b. Aftaleperioden løber i minimum 12 måneder og kan forlænges med 12 måneder ad gangen, såfremt det godkendes af HICO CARSERVICE A/S.
c. Ved overdragelse af bilen til ny ejer/bruger, hvor ny ejer/bruger ønsker at indtræde i denne aftale, skal HICO CARSERVICE A/S acceptere ny ejer/bruger af abonnementet. En ny ejer/bruger skal skriftligt tiltræde de ”Almindelige betingelser for HICO CARSERVICE A/S’ abonnementer” samt abonnement. Der opkræves et gebyr for ejer/brugerskifte på kr. 390,00 ekskl. moms.
d. Det er kundens ansvar at informere HICO CARSERVICE A/S, hvis der sker ændringer vedrørende eksempelvis adresse, nyt registreringsnummer, e-mailadresse, telefonnummer samt andet der giver værdi for samarbejdet om bilen.
e. Hvis bilen meldes stjålet eller totalskadet, er det kundens ansvar at underrette HICO CARSERVICE A/S. Aftalen ophører, på den dato HICO CARSERVICE A/S informeres.
f. Aftalen kan opsiges af kunden skriftligt til HICO CARSERVICE A/S. Opsigelsen skal ske løbende måned + 3 måneder og tidligst efter 3 måneder.
g. HICO CARSERVICE A/S har ret til at opsige den eksisterende aftale med 1 måneds varsel, hvis der opleves misbrug af aftalen. HICO CARSERVICE A/S har ret til at opsige den eksisterende aftale øjeblikkeligt ved manglende betaling.

3. Betaling
a. Den i abonnementet oplyste pris er angivet pr. måned eller for perioden. Alle priser er for private oplyst inkl. moms og for erhverv/virksomheder/offentlige institutioner ekskl. moms.
b. Alle priser og gebyrer i dette abonnement er oplyst ekskl. moms for erhverv/virksomheder/offentlige institutioner og for private inkl. moms.
c. Der betales kvartalsvis forud. Betalinger skal tilmeldes betalingsservice eller løbende trækkes på kundens kreditkort. I modsat fald forbeholder HICO CARSERVICE A/S sig retten til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 100,00 pr. opkrævning.
d. Ved manglende rettidig betaling til HICO CARSERVICE A/S udsendes betalingsrykkere med rykkergebyr og morarenter i henhold til lovgivning. Betalingsrykkere udsendes pr. e-mail.
e. Det er kundens ansvar, at den oplyste e-mailadresse er gyldig.

4. 24/7 Support (med i alle abonnementer)
a. Kunden kan kontakte HICO CARSERVICE A/S pr. telefon/e-mail/SMS hele døgnet på tlf. 47 37 77 77 eller workshop@hicobiler.dk for at få hjælp til den bil, der er tegnet abonnement på, det vil sige vedrørende alle behov, for eksempel ved teknisk breakdown, uheld/skade, nødstop eller andet, der kan kræve professionel support af bilen. HICO CARSERVICE A/S har alle data på bilen og forpligter sig til at have den nødvendige professionelle tekniske knowhow til at kunne supportere/eksekvere den nødvendige hjælp over for kunden.
b. 24/7 Support kan benyttes ved kørsel i udlandet. Der må forventes en længere responstid på løsninger i udlandet end i Danmark.

5. Sommer- og vintertjek (med i alle abonnementer)
a. HICO CARSERVICE A/S gennemgår bilen visuelt for en let teknisk status på bilen, inkl. tjek af olie/vand. (”All-In” får skiftet olie).
b. I tilfælde, hvor det viser sig, at eksempelvis bremser ser ud til at have behov for udskiftning eller andet, vil HICO CARSERVICE A/S aftale det nærmere forløb med kunden.
c. Der udføres intet på bilen ud over det, der er aftalt i abonnementet, uden at det er aftalt med kunden, såfremt det vil belaste kunden økonomisk.

6. Levering/afhentningsservice
a. HICO CARSERVICE A/S har mulighed for at hente og bringe kundens bil i forbindelse med teknisk assistance, skader, bilpleje mv., hvor i landet det ønskes.
b. I abonnementsaftalen oplyses den adresse, hvor bilen hentes fra/bringes til. Denne adresse kan ændres, og en ny hente-/bringeservice beregnes.
c. Bestilling sker til HICO CARSERVICE A/S.
d. Der kan være responstid på hente-/bringeopgaverne i forhold opgavens tekniske karakter, samt hvis bilen befinder sig i udlandet.
e. Omkostningen til hente-/bringeservice fremgår af den enkelte abonnementsaftale.

7. Ved skade/breakdown
a. Ved uheld/breakdown, hvor bilen kræver bugsering, uanset årsag, er det HICO CARSERVICE A/S’ ansvar at få bilen flyttet til et sikkert sted. Omkostninger til bugsering kan muligvis dækkes af kundens forsikringsselskab, bilens mobilitetsgaranti. Dette undersøges af HICO CARSERVICE A/S hver gang.
b. Såfremt der er omkostninger vedrørende bugsering, oplyses det fra gang til gang.

8. Dækadministration
a. Dæk bør skiftes ved en minimumsslidgrænse eller ved skævheder, som ikke kan udbedres. Her vil kunden blive præsenteret for omkostningen, før skiftet foretages.
b. I dækaftalen er der inkluderet skift af kundens egne dæk/dæk på fælge, afbalancering, inkl. vask og dækopbevaring. Der er inkluderet 2 gange dækskift pr. år.
c. Såfremt der er omkostninger til dæk, dækskift, dækhotel, er det oplyst i den enkelte abonnementsaftale.

9. Erstatningsbiler
a. Når kundens bil er på besøg hos HiCo Carservice A/S i forbindelse med service, reparation, skadehåndtering, bilpleje, dækskift, og besøget kræver en overnatning, stilles der en erstatningsbil til rådighed uden beregning. Kunden betaler alene for brændstof og forsikring/eventuel selvrisiko samt overkørte kilometer over 100 km pr. døgn.
b. Såfremt der er omkostninger i forbindelse med erstatningsbilen, er det oplyst i den enkelte abonnementsaftale.
c. Hvis bilen er dækket af bilfabrikantens mobilitetsgaranti, undersøger HICO CARSERVICE A/S muligheden for denne dækningsform.

10. Rabatordning
a. HICO CARSERVICE A/S har eget værksted (mekanisk/skade/bilpleje/dæk) og har ansvaret for drift af flere store bilflåder, hvilket giver mulighed for storindkøb med tilhørende stordriftsrabat. Den rabataftale, der er med i det enkelte abonnement, giver rabat på værkstedstimer, reservedele, dæk, eftermonteret tilbehør/udstyr (for eksempel
hængertræk, dæk/fælge, cover, tagbøjler mv.), skades- og pladearbejde, billeje (lokalt/internationalt), Mini-lease lokalt samt andre produkter/serviceydelser, som kundens bil har behov for.
b. Rabatten er oplyst i den enkelte abonnementsaftale.

11. Uheld/skadeshåndtering
Bliver bilen involveret i et uheld, og der opstår en skade på bilen (egen skyld eller modparts skyld), supporterer HICO CARSERVICE A/S i forbindelse med skadesanmeldelse, kontakt til/dialog med forsikringsselskab, reparation af skade, erstatningsbil, hente/bringe mv. samt sikrer, at reparation af skade(r) på bilen bliver udført professionelt, og at forsikringsselskabet er informeret.

12. Opbevaring af kundens bil
a. Bilen opbevares i aflukket lokale, fuldt indhegnet med brandalarm, bevægelsessensor og videoovervågning.
b. Bilen vaskes/støvsuges, før den sættes i hi.
c. Såfremt der er omkostninger til opbevaring, dække/cover af bilen, pluslader, stilstandsforsikring, er det oplyst i den enkelte abonnementsaftale.

13. Teknisk forbrug
a. Abonnementsaftalen giver kunden mulighed for at komme forbi HICO CARSERVICE A/S og ‘få fyldt op’ af olie, kølervæske, sprinklervæske op til 4 gange om året.
b. Abonnementsaftalen giver kunden mulighed for at komme forbi HICO CARSERVICE A/S og få en gratis vask af bilen op til 6 gange pr. år.

14. Ansvar og forsikring
a. Det er kundens ansvar, at bilen er forsikret mod tyveri, brand, vandskader og hærværk, i den periode hvor bilen er i HICO CARSERVICE A/S’ varetægt.
b. HICO CARSERVICE A/S’ ansvarsforsikring dækker alene fejl begået af HICO CARSERVICE A/S’ ansatte eller samarbejdspartneres ansatte samt skader/fejl, der opstår som følge af bygningsfejl udført at HICO CARSERVICE A/S.
c. Såfremt HICO CARSERVICE A/S tilbyder en stilstandsforsikring på bilen, er det oplyst i abonnementet, og punkt 14.a overgår til HICO CARSERVICE A/S.

15. Tvistsager mellem kunden og HICO CARSERVICE A/S
a. I tilfælde af uenighed mellem kunden og HICO CARSERVICE A/S om, hvorvidt en ødelæggelse af en komponent skyldes ‘almindelig slitage’ eller ‘selvforskyldt skade’, skal HICO CARSERVICE A/S udpege et Applus+ Bilsyn-center til afgørelse af tvisten. Den part, der ikke får medhold i sin påstand, skal dække udgifter til fremstilling af bil hos Applus+
Bilsyn, inkl. gebyr til Applus+ Bilsyn samt eventuel arbejdsløn for adskillelse af del(e) på bilen samt transportomkostninger.
b. Andre tvister afgøres ved domstolen i København.

Sixt Platinumkort

Et Sixt Platinumkort er en ekstra fordel til dig med et PRIME abonnement. 

Et Sixt Platniumkort giver dig vores mest eksklusive og fordelagtige rabataftaler. Rabatten er oplyst i den enkelte abonnementsform.

Du kan få Sixt Platinumkort med nedenstående abonnementer (Ved valg af vores BASIC og PLUS abonnement tilbydes Sixt Guldkort)

Erstatningsbil

Du har med vores PLUS abonnement mulighed for at få en erstatningsbil stillet til rådighed (inkl. 100 km pr. dag). Erstatningsbilen er uden beregning ved skadesarbejde, mekanisk arbejde, kosmetisk bilpleje og andet, hvor bilen skal overnatte hos HICO CARSERVICE. Overnatter bilen ikke, er prisen for erstatningsbiler oplyst i dit abonnementsindhold.

Bronzepakke

Når du vælger bronzepakken giver vi din bil en professionelle rengøring – indvendigt og udvendigt. Vi starter med en grundig vask af hele bilen med aktivt skum og højtryksrenser.

Højtryksrens benyttes for at komme af med fastsiddende snavs. Efterfølgende renser vi bilens fælge med et rengøringsmiddel, der beskytter bremseklodser og skiver, men som samtidig er hensynsløse mod snavs.

Vi rengør dørfalser med højtryksrenser og tørrer efter. Grundig støvsugning af hele kabinen, vinduer pudses ind og ude – resultatet er en bil, der er ren og pæn inde og ude, udført af et professionelt team af dygtige bilpleje-medarbejdere.

Bilmodel størrelse:

Lille
875,00 DKK

Mellem
875,00 DKK

Stor
925,00 DKK

Sølvpakke

Sølvpakken minder om Bronzepakken – dog med lidt ekstra, der får bilens glans til at holde længere. Vi højtryksrenser bilen inkl. fælgene med PH0-midler, sørger for rengøring af dørfalse og slutter den udvendige rengøring af med en ordentlig tørring (alt sammen med håndkraft).

Efterfølgende tager vi os af de indvendige elementer med trykluftrens, grundig støvsugning af hele bilen samt rengøring af alt glas ind- og udvendigt. Afslutningsvist gives glans og friskhed til bilens lak med brug af Glans Booster, der får glansen til at holde længere.

Bilmodel størrelse:

Lille
1.125,00 DKK

Mellem
1.188,00 DKK

Stor
1.225,00 DKK

Goldpakke

Guldpakken er lidt som at få ny bil. Din bil kommer både til at se super godt ud og være velduftende. Guldpakken er en omfattende pakke, der indeholder alle de nødvendige og professionelle tiltag for at friske din bil op inde og ude. Vi tager os af:

Bilmodel størrelse:

Lille
3.700,00 DKK

Mellem
3.825,00 DKK

Stor
4.087,00 DKK

Guldpakke med coating

Hos HICO CARSERVICE er det også muligt at vælge vores Guldpakke med dertilhørende coating. 

Coating giver din bil et særligt slidstærkt og beskyttende lag. Coating er baseret på nanoteknologi, og giver både din bil et mere poleret udseende, men gør også din bil mere modstandsdygtig overfor bl.a. ridser, kemikalier og andre forhold, der kan skade bilens lak.

Når du vælger en Guldpakke med coating, skal HICO CARSERVICE have bilen i minimum 24 timer, hvorfor der er inkluderet en erstatningsbil i ovenstående pris – inkl. 100 km. og med en selvrisiko på kr. 5.000.

Bestillingen af erstatningsbil sker ved henvendelse til HICO CARSERVICE.

Bilmodel størrelse:

Lille
6.112,00 DKK

Mellem
6.312,00 DKK

Stor
8.500,00 DKK

Lugtsanering / ozonbehandling

Lugter bilen? Føles kabinen gammel og træt? Er der lugt efter tobaksrøg eller dyr? Er det mange år siden, at airconditionanlægget er renset? Der er mange faktorer, der kan få kabinen til at lugte ubehageligt – HICO CARSERVICE har en professionel løsning på sådanne gener.

Først får kabinen en kraftig rengøring. Kabinen renses med trykluft, sæderne vaskes og afslutningsvist støvsuges kabinen grundigt. Herefter starter selve lugtsaneringen af kabinen og bilozoneringen, der vil genoprette friskheden til kabinen.

Det er en desinficerende proces, der består i at fordele ozonpartikler (en gas med stærke oxiderende egenskaber) rundt i bilens kabine. Ozonering er en miljøvenlig og harmløs måde at slippe af med bakterier, vira, svampesporer, mider, skimmelsvamp og/eller andre allergener.

Bilmodel størrelse:

Lille
3.325,00 DKK

Mellem
3.450,00 DKK

Stor
3.713,00 DKK

Lygterenovering

Over tid bliver alle komponenter i din bil slidt. Det samme gælder bilens forlygter, som er særligt udsat for skiftende vejrforhold, sur regn, vejsalt og sand.

Alt dette kan beskadige bilens lygter og føre til alvorlig dug, hvilket kan svække lysstrålen og dermed reducere sigtbarheden markant.

Beskadigede forlygter giver ikke kun dårligere sigtbarhed og udseende af bilen. Der er også en risiko for afvisning af køretøjet til trafik ved diagnosestationen. Derfor er det værd at passe på forlygterne med de rigtige produkter.

Bilmodel størrelse:

Lille
875,00 DKK

Mellem
875,00 DKK

Stor
875,00 DKK

Coating for fælge

Køretøjets hjul udsættes for meget snavs og støv på grund af deres nærhed til jorden og kørsel på forskellige terræntyper, der kan opslide fælgene, hvis de ikke plejes.

Udover snavs og støv kan vand, sne og vejsalt også forkorte fælgenes levetid markant. Bremsestøv har også en negativ effekt på hjul og fælge. 

Den keramiske belægning (coating) vil have en beskyttende effekt på bilens fælge. Den keramiske belægning vil ikke fjerne snavs fuldstændigt, men vil forhindre bundfældning af partikler og gøre rengøringen af overfladen meget lettere.

Bilmodel størrelse:

Lille
1000,00 DKK

Mellem
1000,00 DKK

Stor
1000,00 DKK

Nano til forruden

Ved valg af en nanobehandling til forruden, vil ruden få en helt særlig hydrofob belægning. Belægningen får vanddråber til at flyde meget hurtigt ned i vindens retning under kørslen – og du vil i de fleste tilfælde kunne undgå at bruge dine vinduesviskere.

Din forrude holdes ren og tør, og giver bilens fører et fremragende udsyn. Belægningen er helt gennemsigtig og påvirker ikke den daglige brug af bilen.

Bilmodel størrelse:

Lille
875,00 DKK

Mellem
875,00 DKK

Stor
875,00 DKK

Imprægnering

Sæder eller cabriolet
Imprægnering af bilens stofbetræk er en hyppigt udført procedure, der har til formål at beskytte bilens indre samt reducere mængden af arbejde, forbundet med dens efterfølgende vedligeholdelse.

Ikke-imprægneret materiale er meget mere udsat for alle former for snavs og slid. Imprægnering af stofbetrækket beskytter det mod: farvestoffer, fedt og væske, UV-stråling samt revner og slid på materialet forårsaget af høj mekanisk kraft.

Stofpolstringsimprægneringsmidler kan også have en bakteriedræbende effekt. De giver derfor ikke kun et æstetisk udseende, men også renlighed og hygiejne.

Bilmodel størrelse:

Lille
875,00 DKK

Mellem
875,00 DKK

Stor
875,00 DKK

Tillæg

Bilmodel størrelse:

Lille
937,00 DKK

Mellem
975,00 DKK

Stor
988,00 DKK

24/7 support

Når du vælger vores BASIC abonnement, tilbyder vi dig 24 timers telefonsupport døgnet rundt, året rundt. Vi yder hjælp ved service, vedligeholdelse og reparationer, breakdown, motorstop, skader og uheld samt transport og erstatningsbil. Trænger din bil blot til ekstra opmærksomhed, så klarer vi også dette.

Sommer- og vintertjek af din bil

Teknisk visuel gennemgang af bilen
Hvert år kan du komme forbi med din bil for at sikre, at alt fungerer, som det skal. Vi laver en visuel teknisk gennemgang. Vi ser på, om der er behov for vedligeholdelse eller reparation, eller hvad du beder os om.

Ved et vinter-/sommertjek ser vi på:

Erstatningsbil

Du har med et BASIC abonnement mulighed for at få en erstatningsbil stillet til rådighed (inkl. 100 km pr. dag). Erstatningsbilen er uden beregning ved skadesarbejde, mekanisk arbejde, kosmetisk bilpleje og andet, hvor din bil skal overnatte hos HICO CARSERVICE. Overnatter bilen ikke, er prisen for erstatningsbiler oplyst i dit abonnementsindhold.

24/7 support

Når du vælger vores PLUS abonnement, tilbyder vi dig 24 timers telefonsupport døgnet rundt, året rundt. Vi yder hjælp ved service, vedligeholdelse og reparationer, breakdown, motorstop, skader og uheld samt transport og erstatningsbil. Trænger din bil blot til ekstra opmærksomhed, så klarer vi også dette.

24/7 support

Når du vælger vores PRIME abonnement, tilbyder vi dig 24 timers telefonsupport døgnet rundt, året rundt. Vi yder hjælp ved service, vedligeholdelse og reparationer, breakdown, motorstop, skader og uheld samt transport og erstatningsbil. Trænger din bil blot til ekstra opmærksomhed, så klarer vi også dette.

Sixt Guldkort

Et Sixt Guldkort er en ekstra fordel til dig med et BASIC eller PLUS abonnement. 

Et Sixt Guldkort giver dig fordelagtige rabataftaler. Rabatten er oplyst i den enkelte abonnementsform.

Du kan få Sixt Gulkort med nedenstående abonnementer (Ved valg af vores PRIME abonnement tilbydes Sixt Platniumkort)

Breakdown Assistance

Når du vælger en af vores abonnementsløsninger, har du altid mulighed for at få Breakdown Assistance i hele Danmark. Det betyder, at du får support til vejhjælp og assistance ved breakdown eller uheld. Prisen oplyses altid, før vi igangsætter opgaven.

Du får breakdown assistance uanset hvilket abonnement, du vælger

Opbevaring af din bil

Bilen opbevares i aflukkede lokaler, som er fuldt indhegnet med brandalarm, bevægelsessensor og videoovervågning. Bilen vaskes/støvsuges, før den sættes i hi.

Du kan få opbevaret din bil med nedenstående abonnementer

Kan tilkøbes
Kan tilkøbes

Levering af lejebil

Levering af lejebil ‘til din dør’ er et specielt Sixt-produkt, som giver dig levering af lejebil uden omkostninger ved lejemål over 15 dage i Danmark.

Du kan få levering af lejebil med nedenstående abonnementer

Kan tilkøbes
Kan tilkøbes

Skadeshåndtering

Ved skadeshåndtering til dit abonnement står HICO CARSERVICE altid til rådighed. Vi supporterer dig over for forsikringsselskabet og hjælper dig med skadesanmeldelse og transport til værksted – i hele landet.

Du kan få skadehåndtering med nedenstående abonnementer

Kan tilkøbes
Kan tilkøbes

Dækskifte og dækhotel

Vi tilbyder professionelt dækskifte samt nem og bekvem opbevaring af dine dæk på vores dækhotel. Brug vores service til dækskifte og opbevaring af dæk og få en enkel og bekymringsfri oplevelse.

Du kan få dækskifte og dækhotel med nedenstående abonnementer

Kan tilkøbes

Kosmetisk bilpleje

Vi tilbyder en bred vifte af professionelle ind- og udvendige kosmetiske bilplejeløsninger. Vores professionelle team på vores klargøringscenter i Frederikssund består af specialister med mange års erfaring. Af hensyn til miljøet bruger vi kun professionelle økologiske produkter – og altid de bedste produkter inden for området.

Du kan få kosmetisk pleje med nedenstående abonnementer

Kan tilkøbes
Kan tilkøbes

Hente/bringe services

Prisen for leverings- og afhentningsservice er oplyst i dit abonnementsindhold. Vi henter og bringer gerne din bil i forbindelse med teknisk assistance, skader, bilpleje eller andet, hvor end i landet det ønskes. Omkostninger til hente-/bringeservice fremgår af den enkelte abonnementsaftale.

Du får hente/bringe service uanset hvilket abonnement, du vælger

Visuelt teknisk gennemgang af din bil

Hvert år kan du komme forbi med din bil for at sikre, at alt fungerer, som det skal. Vi laver en visuel teknisk gennemgang af din bil og ser på, om der er behov for vedligeholdelse, reparation eller andet.

Du får visuelt teknisk gennemgang af din bil uanset hvilket abonnement, du vælger

Sommer- og vintertjek af din bil

Teknisk visuel gennemgang af bilen

Hvert år kan du komme forbi med din bil for at sikre, at alt fungerer, som det skal. Vi giver din bil en kosmetisk bilplejegennemgang inkl. lakrens/polering og forsegling samt en teknisk gennemgang. Bilen får derudover et serviceeftersyn iht. bilens service-plan. Vi undersøger behovet for reparationer samt eventuelle vedligeholdelsesbehov, og opmagasinerer din bil i den aftalte periode under sikre og betryggende forhold.

Ved et vinter-/sommertjek ser vi på:

Sommer og vintercheck af din bil

Ved et vinter-/sommertjek sikrer vi, at din bil er klar til at gå en ny sommer- eller vintersæson i møde. Vi ser blandt andet på bremser, lygter, batteri, motorolie, kølervæske, dæktryk, undervogn og meget mere.

Du får Sommer og vintertjek uanset hvilket abonnement, du vælger

24/7 support

Når du vælger en af vores abonnementsløsninger, lærer vi din bil at kende. Vi kan derfor hurtigt hjælpe, uanset hvilke problemer der skulle opstå med din bil. Vores professionelle, tekniske personale sidder klar 24 timer i døgnet hele året rundt for at hjælpe dig. Når du ringer eller skriver til os, sørger vi for en løsning hurtigst muligt.

Du får 24/7 support uanset hvilket abonnement, du vælger

Opbevaring af din bil

Opbevaring af din bil i op til 5 måneder i lukket overvåget lokale

Din bil opbevares i aflukkede og fuldt indhegnede lokaler med brandalarm, bevægelsessensor og videoovervågning. Såfremt der er omkostninger til opbevaring, dække/cover af bilen, pluslader og/eller stilstandsforsikring, er dette oplyst i den enkelte abonnementsaftale. Din bil vaskes og støvsuges, før den sættes i hi.

Kosmetisk bilpleje

Én gang årligt

Skadeshåndtering

Ved skader på bilen kontaktes HICO CARSERVICE. Vi supporterer dig over for forsikringsselskabet. Vi hjælper med skadesanmeldelse og transport til værksted – i hele landet. Vi sørger for professionel reparation af skaden og informerer dit forsikringsselskab.

Erstatningsbil

Du har med vores PRIME abonnement mulighed for at få en erstatningsbil stillet til rådighed (inkl. 100 km pr. dag). Erstatningsbilen er uden beregning ved skadesarbejde, mekanisk arbejde, kosmetisk bilpleje og andet, hvor bilen skal overnatte hos HICO CARSERVICE. Overnatter bilen ikke, er prisen for erstatningsbiler oplyst i dit abonnementsindhold.

Bronzepakke

Når du vælger bronzepakken giver vi din bil en professionelle rengøring – indvendigt og udvendigt. Vi starter med en grundig vask af hele bilen med aktivt skum og højtryksrenser.

Højtryksrens benyttes for at komme af med fastsiddende snavs. Efterfølgende renser vi bilens fælge med et rengøringsmiddel, der beskytter bremseklodser og skiver, men som samtidig er hensynsløse mod snavs.

Vi rengør dørfalser med højtryksrenser og tørrer efter. Grundig støvsugning af hele kabinen, vinduer pudses ind og ude – resultatet er en bil, der er ren og pæn inde og ude, udført af et professionelt team af dygtige bilpleje-medarbejdere.

Bilmodel størrelse:

Lille
875,00 DKK

Mellem
875,00 DKK

Stor
925,00 DKK